Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017r, poz.1875) oraz § 19 ust.2 Statutu Gminy Stromiec na wniosek Wójta Gminy,

                    

                                                  zwołuję

XXXIII sesję Rady Gminy Stromiec w dniu 6 lutego 2018 roku (wtorek) o godz.13:00  w sali narad Urzędu Gminy Stromiec,   ul. Piaski 4.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i przedstawienie  porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.12.2017r.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 05.01.2018r.
4. Działania Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Odczytanie Uchwały Nr Ra.41.20118 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Stromiec kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowości Stromiec przy ul. Radomskiej ”,
   2)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
   3)zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
   4)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat,
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.   
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10.Zakończenie obrad sesji.

 

                                         

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1575

Utworzono dnia: 10.07.2015

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawoe zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla POwiatu Bialobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowości Stromiec przy ul. Radomskiej"
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 29.12.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt wydatków Gminy Stromiec na rok 2018
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały budżetowej na rok 2018
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stromiec na lata 2018-2020.
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stromiec na 2018 rok"
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stromiec na 2018 rok
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 2018 rok
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt planu finansowego jednostki na 2018 rok
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt planu finansowego jednostki na 2018 rok
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
 • 20.12.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 23.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały RGS z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.
 • 23.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały RGS z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018r. na obszarze Gminy Stromiec.
 • 23.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały RGS z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 • 23.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały RGS z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022
 • 22.11.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wóta Gminy Stromiec
 • 20.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie remontu odwodnienia drogi krajowej nr 48 na odcinku miejscowości Ksawerów Stary, zaplanowanego przez skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
 • 20.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
 • 20.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 20.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022
 • 18.10.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.128.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 lipca 2016 z późn. zm. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS s dnia 26 września 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkoaniowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2017-2021
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022
 • 19.09.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 19.09.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia ..... sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice - Ołtarzew
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia...... r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia wychowania i opieki w czasie przekraczającym 5 godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stromiec
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia ... sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.42.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. z późn. zm. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokkości wynagrodz
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.127.2016 z późn. zm. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stromiec
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały RGS z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.70.215 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.24.2015 z dnia 24 luty 2015 r. z późn. zm. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • 09.08.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 23.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu za 2016 r.
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2021 w 2016 r.
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 45% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży o
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stromiec
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stromiec na lata 2017 - 2020
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu.
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bobrku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Bobrku
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej im. tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym.
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej im. Armii Krajowej w Bozżem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Bożem
 • 18.05.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 17.05.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 17.05.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 17.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Gminny Program Opieki nad zabytkami dla Gminy Stromiec na lata 2017 - 2020
 • 26.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej
 • 25.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej
 • 25.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej
 • 25.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Stromieccccc z dnia 29 kwietnia 2017 r. w spraie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2016 rok.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017 w 2016 roku.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu za 2016r.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stromcu w 2016 r.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych za rok 2016.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Komicji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2016 rok.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017r. w sprawie: wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2018 rok.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy na czas oznaczony do 3 lat.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2017 roku.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projek uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 16.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 16.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022
 • 16.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stromiec
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie projektu dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały rady Gminy Stromiec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020".
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 2017 rok
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stromiec na 2017 rok
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017"
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeznawania oraz odplatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściow
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stromiec do realizacji projektu pt. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec"
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Plan dochodów i wydatków gminnego osrodka pomocy społecznej na 2017 rok
 • 19.12.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016-2022
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały rady Gminy Stromiec z listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa........
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok.
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomść i ten sam dzierżawca.
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. na obszarze Gminy Stromiec
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 17.10.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.131..2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 września 2016
 • 17.10.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 17.10.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016-2022
 • 17.10.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Statut sołectw
 • 14.10.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 14.10.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 14.10.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na rok 2017
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn "Odbudowa drogi powiatowej nr 1131 w Boże - Nowa Wola
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.128.2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie stanowiska dotyczącego planowanej trasy elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400kV Kozienice- Ołtarzew przez teren gminy Stromiec
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg na terenie Gminy Stromiec, do kategorii dróg gminnych
 • 30.08.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r.
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stromiec
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w spraiwe zmiany uchwały Nr XV.100.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 04.03.2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych i plażowych na terenie Gminy Stromiec
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają sie z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodaroanie odpadami komunalnymi na rzec
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stromiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowan
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stromiec
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stromcu
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały Nr I/2/98 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu za 2015 r.
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finsnowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu za 2015 r.
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.04.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 14.04.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ocena zasobów 2015 r.
 • 25.02.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 14.01.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 18.12.2015, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 24.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Stromiec na wsparcie z EFS
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Stromiec - Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego n 2016 rok
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok.
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI.64.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.10.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.10.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 11.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały - w spr. ustalenia dziennych stawek oplaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnien
 • 11.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały - w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gm. Stromiec
 • 11.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały - w spr. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
 • 11.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały - w spr. wyrazenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gm. Stromiec
 • 11.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały - w spr. zmian w Strategii Rozwoju Gm. Stromiec
 • 10.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 10.07.2015, Administrator główny: Utworzenie dokumentu Sesje Rady