Sesje Rady 2018-2023

                  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.2019,poz.506) oraz rozdz. 4 pkt.5 Statutu Gminy Stromiec zwołuję VI sesję Rady Gminy Stromiec w dniu 22 maja  2019 roku (środa) o godz.  10 :00  w sali narad Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.03.2019r.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami .

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

  

    1) zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2019-2022

    2) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,

    3) nabycia nieruchomości.

 

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy  Gminy Stromiec z Organizacjami 

    Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia     

   2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018.

7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2018r.(zamieszczona do zapoznania się w Biuletynie

    Informacji Publicznej UG Stromiec www.naszbip.ugstromiec.pl).

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

    Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 w 2018r.

9. Interpelacje i zapytania radnych

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 446

Utworzono dnia: 13.12.2018

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Magdalena Dawidowska

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 17.05.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmian w Wieloletniej Prognosie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2019-2022
 • 17.05.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
 • 17.05.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie nabycia nieruchomości
 • 17.05.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie nabycia nieruchomości
 • 17.05.2019, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady 2018-2023
 • 15.05.2019, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady 2018-2023
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż bezprzetargową lokali mieszkalnych w budynkku nr 27A położonym w Stromcu przy ul. Radomskiej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stromiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych stroży pożarnych
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2019r.
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie niewyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stromiec środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 roku
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady 2018-2023
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady 2018-2023
 • 22.03.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2019-2022
 • 11.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Część opisowa sprawozdania z wykonania i wydatów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 • 11.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z wys. średnich wynagrodzeń nauczycieli
 • 11.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres do 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości i ten sam użytkownik.
 • 11.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Stromiec
 • 11.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomosć i ten sam dzierżawca.
 • 11.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Stromcu
 • 11.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie powołania Komisji Statutowej
 • 11.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
 • 11.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ogłoszenie - Sesja Rady Gminy Stromiec
 • 21.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 RGS
 • 21.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy użyczenia dla Policji oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zatwierdzenia tej umowy
 • 21.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem '' Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023
 • 21.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Stromiec na lata 2019-2023
 • 21.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2019-2022
 • 21.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
 • 21.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stromiec na 2019 rok
 • 21.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • 21.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie przyjęcia '' Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Dla Gminy Stromiec na 2019 ''
 • 21.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały RGS w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 2019 rok
 • 20.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stromiec na 2019 rok
 • 20.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stromiec na 2019 rok
 • 20.12.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady 2018-2023
 • 20.12.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady 2018-2023
 • 13.12.2018, Magdalena Dawidowska: Utworzenie dokumentu Sesje Rady 2018-2023