Uchwały Rady Gminy 2017 r.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 671

Utworzono dnia: 24.02.2017

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Magdalena Dawidowska

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 08.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała budżetowa na rok 2018 Rady Gminy Stromiec Nr XXXI.242.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
 • 04.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXI.241.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 27.12.2017r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 03.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała XXXI.234.2017 RGS z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022
 • 03.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXI.235.2017 RGS z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 02.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXI.240.2017 RGS z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny dla Gminy Stromiec na lata 2018-2020.
 • 02.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXI.239.2017 RGS z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stromiec na 2018 rok"
 • 02.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXI.237.2017 RGS z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy pracy Rady Gminy Stromiec na 2018 rok
 • 02.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXI.238.2017 RGS z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uslaenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 2018 rok
 • 02.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXI.236.2017 RGS z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
 • 14.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXX.231.2017 RGS Z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
 • 04.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXX.230.2017 RGS z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2022
 • 04.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXX.233.2017 RGS z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2022
 • 04.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXX.233.2017 RGS z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.
 • 04.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXX.232.2017 RGS z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018r. na obszarze Gminy Stromiec
 • 04.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXX.231.2017 RGS z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 • 02.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIX.226.2017 RGS z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022
 • 02.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIX.228.2017 RGS z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
 • 02.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIX.2228.2017 RGS z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
 • 02.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIX.227.2017.RGS z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 02.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwałą Nr XXIX.225.2017 RGS z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie remontu odwodnienia drogi krajowej nr 48 na odcinku miejscowości Ksawerow Stary, zaplanowanego przez skarb Państwa- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
 • 02.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIX.229.2017 RGS z dnia 26 października 2017r. w sprawie rozpatrzenia sargi na dzialalność Wójta Gminy Stromiec
 • 03.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVIII.217.2017 RGS z dnia 26 września 2017 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022
 • 03.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVIII.224.2017 RGS z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.128.2016 Rady gminy Stromiec z dnia 1 lipca 2016 r. z późn. zm. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
 • 03.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVIII.223.2017 RGS z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
 • 03.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVIII.220.2017 RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 • 03.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVIII.222.2017.RGS z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • 03.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVIII.221.2017.RGS z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany nieruchomości.
 • 03.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVIII.219.2017 RGS z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkanowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2017-2021
 • 03.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nt XXVIII.218.2017 RGS z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 23.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVII.210.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia petycji Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice- Ołtarzew
 • 23.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVII.209.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 23.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVII.211.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
 • 23.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVII.216.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opat za świadczenia wychowania i opieki w czasie przekraczającym 5 godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadz
 • 23.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVII.215.2017 Rady Gminy stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.42.2015 rady Gminy stromiec z dnia 29 kwietnia 2015 r. z późn. zm. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczen
 • 23.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVII.214.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr.XVII.127.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 lipca 2016 r. z późn. zm. w sprawie terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
 • 23.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVII.213.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwąły Nr XII.70.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i ze
 • 23.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVII.212.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.24.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 24 lutego 2015 r. wz późn. zm. w prawie zarządzenia poboru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentó
 • 04.07.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVI.205.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. RGS w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022
 • 04.07.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVI.207.2017 RGS z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec
 • 04.07.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVI.206.2017 RGS z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 04.07.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVI.204.2017 RGS z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu za 2016r.
 • 04.07.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVI.203.2017 RGS z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
 • 04.07.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXVI.202.2017 RGS z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
 • 31.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXV.193.2017 RGS z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 • 31.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXV.192.2017 RGS z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmianw Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022
 • 31.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika uchwała XXV.201.2017 RGS z dnia 25 ,aja 2017r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stromiec
 • 31.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XXV.199.2017 RGS z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stromiec na lata 2017 - 2020
 • 31.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXV.200.2017 RGS z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad
 • 31.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXV.198.2017 RGS z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie
 • 31.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXV.197.2017 RGS z dnia 25 maja 2017 r.w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bobrku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im św Jana Pawła II w Bobrku
 • 31.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXV.196.2017 RGS z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym
 • 31.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXV.195.2017 RGS z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Bożem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Bożem
 • 31.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXV.194.2017 RGS z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej im. Dionizego czachowskiego w Stromcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Dionizego Czachowskiego w Stromcu
 • 24.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XXIV.191.2017 RGS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie : niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2018 rok
 • 05.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIV.184.2017 RGS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022
 • 05.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIV.185.2017 RGS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 03.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIV.190.2017 RGS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • 03.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIV.189.2017 RGS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy na czas oznaczony do 3 lat.
 • 03.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIV.188.2017 RGS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2017 roku
 • 03.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIV.187.2017 RGS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
 • 03.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIV.186.2017 RGS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • 01.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIII.178.2017 z dnia 23 lutego 2017 r. RGS w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022
 • 28.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik do Uchwały Nr XXIII.177.2017 RGS z dnia 23 lutego 2017 r - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiecdo 2020
 • 28.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIII.183.2017 RGS z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
 • 28.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIII.181.2017 RGS z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki
 • 28.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIII.180.2017 RGS z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • 28.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIII.179.2017 RGS z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 28.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIII.177.2017 RGS z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020".
 • 24.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIII.182.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkoolnego »
 • 24.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ucjwała Nr XXIII.182.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkoolnego
 • 24.02.2017, Magdalena Dawidowska: Utworzenie dokumentu Uchwały Rady Gminy 2017 r.