Uchwały Rady Gminy 2018 r.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 649

Utworzono dnia: 09.01.2018

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Magdalena Dawidowska

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała budżetowa na rok 2019 RGS Nr III.25.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr III.24.2018 RGS z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2019-2022
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr III.23.2018 RGS z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Stromiec na lata 2019-2023
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr III.22.2018 RGS z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ''Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr III.21.2018 RGS z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia ''Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stromiec na 2019 rok"
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr III.20.2018 RGS z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr III.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr III.18.2018 RGS z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy użyczenia dla Policji oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr III.17.2018 RGS z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 2019 rok
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr III.16.2018 RGS z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wnisków i Petycji Rady Gminy Stromiec na 2019 rok
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr III.15.2018 RGS z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia ramowego plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stromiec na 2019 rok
 • 04.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr III.14.2018 RGS z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia ramowego plany pracy Rady Gminy Stromiec na 2019 rok
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr.II.13.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na trenie Gminy Stromiec.
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr II.12.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr II.11.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr II.10.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku na 2019r. na obszarze Gminy Stromiec
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr II.9.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr II.8.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stromiec
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr II.7.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie stwierdzenia objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Stromiec na kadencję 2018-2023
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr II.6.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr II.5.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr II.4.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr II.3.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr II.2.2018 RGS z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stromiec
 • 04.12.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr I.1.2018 RGS z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stromiec
 • 20.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr I.1.2018 RGS z dnia 19 listopara 2018 r. w sorawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stromiec
 • 20.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr I.1.2018 RGS z dnia 19 listopara 2018 r. w sorawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stromiec
 • 16.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XLI.300.2018 RGS z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki.
 • 16.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XLI.299.2018 RGS z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr.XXXIX.283.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do
 • 16.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XLI.298.2018 RGS z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pozytku publiczego na 2019 rok.
 • 16.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XLI.297.2018 RGS z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
 • 16.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XLI.296.2018 RGS z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018rok
 • 24.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XL.295.2018 RGS z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.284.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stromiec.
 • 24.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XL.294.2018 RGS z dnia 17 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia z dotychczasowymi uzytkownikami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas określony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu za
 • 24.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XL.292.2018 RGS z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakie muszą odpowi
 • 24.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XL.293.2018 RGS z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy
 • 24.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XL.291.2018 RGS z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 24.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XL.290.2018 RGS z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 24.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XL.289.2018 RGS z dnia października 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie na wymianę instalacji elektrycznej oraz montaż alarmowania pożarowego
 • 24.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XL.288.2018 RGS z dnia 17 października 2018r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Stromiec
 • 04.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwła Nr XXXIX.281.2018 RGS z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 04.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIX.282.2018 RGS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 03.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIX.287.2018 RGS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
 • 03.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIX.286.2018 RGS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu
 • 03.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIX.285.2018 RGS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • 03.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XXXIX.284.2018 RGS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.272.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stromiec
 • 03.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIX.283.2018 RGS z dnia 27 wrzesnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzelania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obsz
 • 03.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIX.280.2018 RGS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.274.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 sierpnia 201 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na eralizację zadania inwestycyjnego pn."Odbudowa drogi powiatowej
 • 03.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIX.279.2018 RGS z dnia 27 września 2018 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.245.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika przy dro
 • 08.08.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVIII.275.2018 RGS z dnia 3.08.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 07.08.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVIII.278.2018 RGS z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stromiec oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stromiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • 07.08.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr.XXXVIII.277.2018 RGS z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków , położonych na o
 • 07.08.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVIII.276.2018 RGS z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmianw uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 07.08.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała XXXVIII.274.2018 RGS z dnia 3 sierpnia 2018 r. wsprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn." Odbudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów na odcinku od km 0+000 do km 1+764 i od 8+071 do 12+071 km o długo
 • 07.08.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVIII.273.2018 RGS z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.245.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa chodnika przy
 • 07.08.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2018 r.
 • 03.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVII.267.208 RGS z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 02.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVII.272.2018 RGS z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stromiec
 • 02.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwałą Nr XXXVII.271.2018 RGS z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójt Gminy Stromiec
 • 02.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVII.270.2018 RGS z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • 02.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVII.269.2018 RGS z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Stromiec instrumentem płatniczym.
 • 02.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVII.268.2018 RGS z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 02.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVII.266.2018 RGS z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu za 2017 r.
 • 02.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVII.265.2018 RGS z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
 • 02.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVII.264.2018 RGS z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 • 30.05.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVI.263.2018 RGS z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 30.05.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXVI.262.2018 RGS z dnia 25.05.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 02.05.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwałą Nr XXXV.261.2018 RGS z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • 02.05.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXV.260.2018 RGS z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec
 • 02.05.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXV.259.2018 RGS z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stromiec
 • 02.05.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXV.258.2018 RGS z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stromiec na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • 02.05.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXV.257.2018 RGS z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 11.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIV.249.2018 RGS z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 04.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIV.256.2018 RGS z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • 04.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIV.255.2018 RGS z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
 • 04.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIV.254.2018 RGS z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stromiiec
 • 04.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIV.252.2018 RGS z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stromiec na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • 04.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXIV.251.2018 RGS z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2019 rok
 • 04.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIV.250.2018 RGS z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 14.02.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIII.246.2018 RGS z dnia lutego 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 14.02.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIII.248.2018 RGS z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
 • 14.02.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIII.247.2018 RGS z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 • 14.02.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXIII.245.2018 RGS z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowości Stromiec przy ul. Radomskiej"
 • 11.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXII.243.2018 RGS z dnia 5 stycznia 2018 r, w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018 - 2022
 • 09.01.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy na 2018 r.
 • 09.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXXII.244.2018 RGS z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 09.01.2018, Magdalena Dawidowska: Utworzenie dokumentu Uchwały Rady Gminy na 2018 rok